کانکس سرویس بهداشتی معلولین

کانکس اسکان آسايش

کانکس سرویس بهداشتی معلولین

مشخصات سرویس بهداشتی معلولین:

 

- فضاي توالت حداقل 150×170 با قابليت چرخش صندلي چرخدار.

- در سرويس بهداشتي به خارج باز شود.

- حداقل عرض لازم براي ورود به سرويس بهداشتي 91 سانتيمتر در نظر گرفته شود.

- آستانه در، نهايتاً تا 2 سانتيمتر ارتفاع داشته باشد.

- جنس كف سرويس بهداشتي بايد غير لغزنده باشد.کانکس سرویس بهداشتی معلولین

- پيش بيني فضاي آزاد، به ارتفاع حداكثر 75 سانتي متر از كف تا پايين لبة دستشويي الزامي است. عمق فضاي آزاد براي زانو بايد 20 سانتي متر و براي نوك پا 45 سانتي متر باشد.

- حداقل عمق بدون مانع زير دستشويي براي نوك پا 45 سانتيمتر مي باشد.

-ارتفاع لبه پايين آينه حداكثر 90 سانتيمتر.

-شيرهاي دستشويي بايد بصورت اهرمي و براحتي باز و بسته شوند و حداكثر فاصلة آنها از لبه جلو دستشويي 60 سانتي متر باشد.

- ارتفاع آويز حوله و جاي صابون و يا دستگاه خشك كن برقي از كف نبايد بيش از 100 سانتي متر باشد.

- كاسه توالت تا ارتفاع 45 سانتيمتر از كف و با فاصله 30 سانتي متر از ديوار باشد.

- توزيع كننده هاي كاغذ توالت بايستي در دسترس نصب شوند.